Prednašajúci a organizácie

AIFP

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Členské spoločnosti AIFP sa zaviazali pristúpiť k Etickému kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA), ktorý sa tak stáva základným spojovacím článkom AIFP.

Etický kódex EFPIA prináša novú kvalitu v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia. AIFP je jediným nositeľom EFPIA na Slovensku.

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Transparency International Slovensko

Transparency International Slovensko je medzinárodná nezisková organizácia, na Slovensku od roku 2002 zvyšovaním transparentnosti a znižovaním byrokracie bojuje za menej korupcie. Zuzana Dančíková sa v Transparency od roku 2012 venuje téme transparetnosti zdravotníckeho sektora.

Finančná správa

Finančná správa zabezpečuje plnenie úloh v súlade so zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákonom č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a. s.

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a. s. je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s 1 400 000 poistencami a 30-percentným podielom na trhu.

Slovenská myelómová spoločnosť

Slovenská myelómová spoločnosť (SMYS) je dobrovoľným neziskovým združením občanov. Spoločnosť je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou. SMYS je občianske združenie, ktoré podporuje pacientov s mnohopočetným myelómom, ich rodiny a prispieva k rozvoju lekárov a sestier, ktorí sa o nich starajú.

Ambíciou spoločnosti je pomáhať organizovať podujatia v oblasti medicíny a iných vedných odborov, aby pacienti s mnohopočetným myelómom pociťovali podporu a mali dostupné čo najlepšie liečebné možnosti. Klub pacientov SMyS združuje pacientov a ich rodinných príslušníkov. Jeho cieľom je zvyšovať informovanosť a vzájomnú komunikáciu pacientov, aktívne sa podieľať na svojpomocných akciách a vytvárať podmienky pre skvalitnenie života postihnutých týmto ochorením.